Projekty

OP VVV Spolu nabídneme víc

Název projektu: SPOLU NABÍDNEME VÍC - INSPIRACE PRO ŽIVOT

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008161

Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Partneři projektu: Městská knihovna Písek, Základní škola Tomáše Šobra

Výše přiznané podpory pro ZŠ Cesta: 861 224,-Kč

Období realizace: 2019 - 2021

Cílem projektu je rozvoj multioborového a odborného vzdělávání formou propojování formálního a neformálního vzdělávání ve školách a v knihovnách. Během projektu dojde ke společnému vytvoření a odzkoušení několika vzdělávacích modulů (metodika, vzdělávací program, evaluace). V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující rozvoj klíčových kompetencí žáků.

 

 


autor: Miriam Sulková  2019-04-17

Jihočeský kraj - dotační program Rozvoj venkova a krajiny

Název části podoatření: Cílená podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 435-05-210/19

Název projektu: Ekopobyty ZŠ Cesta na jihu Čech

Výše přiznané podpory pro ZŠ Cesta: 50 000,-Kč

Období realizace: 6/2019 

Hlavní aktivitou projektu jsou pětidenní ekopobyty žáků 1. a 2. třídy v CHKO Třeboňsko, 6. a 7. třídy v ekocentru Dřípatka v Prachaticích. Během pobytů absolvují žáci ekologické výukové programy, které povedou odborní pracovníci ekocenter CEGV Cassiopeia a CEV Dřípatka.

Akce je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje. 

 


autor: Miriam Sulková  2019-05-14

OP VVV Podpora inkluze

Název projektu: Podpora inkluze na ZŠ Cesta Písek

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005544

Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výše přiznané podpory: 311 174,-Kč

Období realizace: září 2017 - srpen 2019

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

 

 


autor: Miriam Sulková  2018-02-15